Regulamin obowiązujący od 01.05.2024 r.

§1

Dostęp do magazynu

 1. Wynajmujący zapewnia Najemcy dostęp 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę do wynajmowanego Schowka (określanego również: “Przedmiotem Najmu”).
 2. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu funkcjonowania placu magazynowego, w którym znajduje się jego Schowek.

§2

Korzystanie z magazynu

 1. Wynajmujący wydaje, a Najemca przyjmuje Schowek w celu użytkowym na składowanie rzeczy ruchomych.
 2. Najemca nie będzie wykorzystywał Przedmiotu Najmu w innych celach w szczególności na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lub na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Niedopuszczalne jest wnoszenie i składowanie w Schowku rzeczy, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu nie mogą być przechowywane bez zachowania szczególnych środków ostrożności, szczególnych warunków, albo na których posiadanie i/lub przechowywanie wymagane jest zezwolenie.
 4. Najemca nie może składować w Schowku rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę Wynajmującemu lub osobom trzecim.
 5. W szczególności Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do składowania:
 • materiałów toksycznych i żrących,
 • amunicji i materiałów wybuchowych,
 • substancji radioaktywnych,
 • substancji drażniących lub emitujących dym, łatwopalnych,
 • skompresowanych gazów w tym również pełnych i pustych pojemników ciśnieniowych do przewozu gazów technicznych i LPG,
 • paliw i innych produktów ropopochodnych,
 • odpadów,
 • zwierząt żywych lub martwych,
 • roślin,
 • środków pieniężnych,
 • papierów wartościowych,
 • kruszców i kamieni szlachetnych, 
 • biżuterii,
 • przedmiotów kolekcjonerskich w tym m.in. monet i znaczków pocztowych, antyków, dzieł sztuki
 • materiałów luksusowych,
 • luksusowych alkoholi.
 1. Najemca może składować w Schowku jedynie rzeczy suche, szczelnie opakowane, nie zagrażające rozlaniem lub rozsypaniem.
 2. Najemca może składować w Schowku rzeczy, których ciężar własny całkowity nie przekracza 200 kg na każdy m2 wynajmowanej powierzchni.
 3. Najemca może składować w Schowku produkty żywnościowe wyłącznie niepsujące się w fabrycznych opakowaniach hermetycznych.
 4. W razie naruszenia przez Najemcę powyższych postanowień Regulaminu i składowania w Schowku rzeczy niedozwolonych, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą pieniężną w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu, co nie wyłącza prawa Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Najemcy.
 5. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w Schowku i jego otoczeniu. Zabrania się pozostawiania rzeczy w tym również materiałów opakowaniowych, kartonów czy własnego mienia. W takim przypadku po zakończeniu umowy Wynajmujący ma prawo naliczyć karę porządkową w wysokości 100 zł brutto.
 6. Przed zakończeniem umowy Najemca zobowiązany jest do usunięcia ze Schowka wszystkich swoich rzeczy. W przypadku niedopełnienia tego warunku, Wynajmujący jest uprawniony do komisyjnego otwarcia Schowka (naliczając dodatkową opłatę w wysokości dwumiesięcznego czynszu) następnie odeśle (na koszt Najemcy) niniejsze mienie na adres do odsyłki rzeczy wskazany w panelu klienta naliczając dodatkową opłatę w wysokości jednomiesięcznego czynszu za usługę spakowania pozostawionych rzeczy).

§3

Dodatkowe obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Najmu w sposób umożliwiający niezakłócone korzystanie z pozostałych Schowków, placu magazynowego na którym jego Schowek jest zlokalizowany.

2. Najemca nie będzie wprowadzał żadnych zmian ani ulepszeń w Schowku bez uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie dokonane zmiany podlegają usunięciu przez Najemcę najpóźniej w dniu rozwiązania umowy najmu. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący usunie zmiany na koszt Najemcy bądź zatrzyma dokonane ulepszenia bez obowiązku zwrotu ich wartości na rzecz Najemcy.

3. Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim.

4. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisów porządkowych, pożarowych, bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie nieruchomości.

5. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w obrębie obiektu w tym w szczególności w Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

6. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż obręb obiektu (lokal) będzie monitorowany przez system telewizji przemysłowej CCTV.

7. W przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego powodującego zagrożenie lub stwierdzenia przechowywania w Schowku rzeczy zabronionych, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, usunięcia rzeczy składowanych w Schowku na wezwanie Wynajmującego. W razie nieopróżnienia Schowka z ww. rzeczy w tym terminie, Wynajmujący ma prawo do komisyjnego otwarcia i dokonania inwentaryzacji Schowka oraz podjęcia działań adekwatnych do stwierdzonego stanu rzeczy. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ww. działań w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu lub w sytuacji konieczności wezwania firmy zewnętrznej – do pełnego pokrycia kosztów.

§4

Dodatkowe obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący obowiązany jest do należytego zabezpieczenia ochrony danych osobowych przekazanych przez Najemcę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO.

§ 5

Odpowiedzialność

1. Wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane składowanymi przez niego rzeczami ponosi Najemca.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, które w jego imieniu i z jego upoważnienia mają dostęp do Przedmiotu Najmu.

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Najemcę do Przedmiotu Najmu.

4 Wynajmujący nie gwarantuje zachowania określonych warunków w Przedmiocie Najmu, takich jak określona wilgotność, temperatura itp, jednakże zapewnia iż nie będą one odbiegały w sposób znaczący od ogólnie obowiązujących norm w obiektach użyteczności publicznej 

5. Wynajmujący jest zwolniony od odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków wynikających z umowy w stopniu, w jakim będzie to wynikało z wystąpienia siły wyższej przez czas jej występowania lub w związku ze skutkami wystąpienia siły wyższej. Działania siły wyższej rozumiane są jako zdarzenia nagłe, nieprzewidziane lub takie, których skutkom nie dało się zapobiec pomimo dołożenia wszelkiej zawodowej staranności, takie jak: powódź, huragan lub inne klęski żywiołowe, wojna lub inny konflikt zbrojny, atak terrorystyczny, skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne, wybuch, pożar, ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, niezależna od Wynajmującego przerwa w dostawie lub awaria usług komunalnych, w szczególności w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów niezbędnych do korzystania z Przedmiotu Najmu.

§ 6

Ubezpieczenie

1. Najemca może wyrazić zgodę na objęcie mienia wniesionego Przedmiotu Najmu ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Wynajmującego (o ile Wynajmujący wprowadzi taką możliwość) na warunkach wskazanych w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia. Najemca zobowiązany jest wówczas pokrywać bezpośrednio wobec Wynajmującego koszty ubezpieczenia mienia, poprzez dokonywanie wpłat miesięcznej składki ubezpieczeniowej na zasadach obowiązujących przy płatności czynszu najmu.

2. Wynajmujący oświadcza, że warunki oferowanego ubezpieczenia w kolejnych okresach, w szczególności wysokość należnych składek, mogą ulec zmianie z przyczyn zależnych od Ubezpieczyciela. W takim wypadku Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o zmianie obowiązujących warunków ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji nowych warunków ubezpieczenia Najemca zobowiązany Jest poinformować Wynajmującego o rezygnacji z oferowanego ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Brak odpowiedzi w powyższym terminie będzie uważany za akceptację nowych warunków ubezpieczenia.

§ 7

Bezumowne korzystanie

W przypadku składowania rzeczy przez Najemcę w Schowku po rozwiązaniu umowy, o ile nie powiedzie się próba odesłania rzeczy do Najemcy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za bezumowne korzystanie w wysokości dwukrotności czynszu, za każdy miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu. W celu umożliwienia Najemcy odebrania jego rzeczy ze Schowka po rozwiązaniu umowy, po uprzednim umówieniu terminu i formy, Najemca otrzyma jednorazowy dostęp do Schowka.

§ 8

Utylizacja rzeczy

1. W przypadku zakończenia umowy najmu, o ile Najemca nie odebrał swoich rzeczy, wskazany adres do odsyłki rzeczy jest nieprawidłowy lub próba ich odesłania nie powiodła się z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. podaniu nieprawidłowego adresu) jak również niemożności pobrania opłaty za bezumowne korzystanie z konta Najemcy, pozostawione rzeczy uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wynajmujący uprawniony jest do dokonania komisyjnego otwarcia Schowka i jego zinwentaryzowania Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu.

3. Wynajmujący może rzeczy porzucone przez Najemcę, o których mowa w ust. l według swojego uznania:

– zutylizować na koszt Najemcy, albo

– nabyć na własność w drodze zawłaszczenia, albo

– przenieść do zewnętrznego magazynu z prawem do zwrotu kosztów od Najemcy za przechowywanie.

§ 9

Reklamacje

1. Najemca jest uprawniony do złożenia reklamacji na realizację usługi przechowywania jak i realizacji płatności za usługę.

2. Reklamacje Najemca składa albo drogą pisemną na adres Wynajmującego albo drogą elektroniczną na adres:.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie ale w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. O rozpatrzeniu reklamacji Wynajmujący powiadomi Najemcę w tym samym trybie w jakim reklamacja została złożona.

4. W przypadku nie uznania reklamacji Najemca jest uprawniony do złożenia zażalenia do UOKiK. W tym celu należy złożyć zawiadomienie na piśmie przesyłając wiadomość e-mail na adres:

kontakt.adr@uokik.gov.pl lub do Centrali UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wszelkie wystąpienia do UOKiK powinny być opatrzone danymi nadawcy oraz jego dokładnymi danymi teleadresowymi.